Protecció de dades

A través d’aquesta pàgina, podeu obtenir informació sobre com la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC) tracta les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, exercir els drets en matèria de protecció de dades i resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir en aquest àmbit.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la:

  • Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
    Número de CIF G-08397234
    Adreça: Rambla de l’Hospital, 52, Vic (CP 08500)
    Telèfon: 93 883 33 00 / Correu electrònic: hsc-vic@hsc.chv.cat

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), la FHSC compta amb un Delegat de Protecció de Dades que coordina, dóna suport i controla el compliment de la normativa de protecció de dades a la nostra institució. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpdfhsc(ELIMINAR)@hsc.chv.cat o bé un escrit a l’adreça: rambla de l’Hospital, 52, Vic. CP 08500.

Tractaments de dades que realitza la FHSC
ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Finalitat Garantir el servei sanitari i/o social que la FHSC dona a les persones usuàries.
Legitimació Prestació d'assistència sanitària, base legal.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.
En aquest sentit, les seves dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d'identificació del pacient: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica. La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.
Destinataris Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.
Així mateix, la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per a la correcta prestació de l'assistència sanitària i/o social que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.
Les vostres dades seran comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions d’aquest organisme, que és el responsable d'aquest fitxer. Si desitja rebre més informació o vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del nostre centre.
Les dades també podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència.
INVESTIGACIÓ I RECERCA
Finalitat Investigació científica.
Legitimació Consentiment de l'interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l'interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
RECURSOS HUMANS
Finalitat Selecció, gestió de la relació laboral, formació i prevenció de riscos laborals.
Legitimació Selecció: consentiment explícit.
Relació laboral: execució del contracte laboral.
Formació i PRL: compliment de les obligacions legals en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat social així com la seva protecció social, obligacions de la medicina preventiva o laboral.
Termini de conservació Selecció: les dades es conservaran mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant 1 any.
Relació laboral: les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d'acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Garantir la seguretat.
Legitimació Interès públic.
Termini de conservació Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a forces i cossos de seguretat i/o jutjats i tribunals.
Destinataris Forces i cossos de seguretat i/o jutjats i tribunals.
PROVEÏDORS i CLIENTS
Finalitat Gestió del serveis i prestacions sol·licitades.
Legitimació Execució d'un contracte.
Termini de conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
COMUNICACIÓ
Finalitat Enviament de SMS per recordatori de cites.
Legitimació Consentiment de l'interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l'interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
IMATGE i SO
Finalitat Promoció i difusió de l'activitat de la institució al lloc Web, Intranet, etc.
Legitimació Consentiment de l'interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l'interessat revoqui el consentiment.
Transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
RECLAMACIONS, SUGGERIMENTS I QUEIXES
Finalitat Gestió, seguiment i resposta a les aportacions fetes per usuaris, famílies i ciutadans, per resoldre reclamacions, suggeriments i queixes, per millorar els serveis que dona la Fundació.
Legitimació Consentiment de l'interessat i base legal.
Termini de conservació Les dades es conservaran mentre duri la gestió de la reclamació, suggeriment o queixa i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran segons el que estableixi la normativa vigent en cada moment.
Transferències internacionals No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l'acció desitjada, s'informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Quins són els vostres drets i com els podeu exercir?

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, realitzar una portabilitat i limitar el tractament que es fa de les vostres dades personals. Quan aquest tractament estigui basat en el vostre consentiment previ, podreu revocar l'autorització que vàreu donar en qualsevol moment.

Podeu exercir els drets en relació a les vostres dades personals dirigint un escrit:

  • Per correu electrònic a la Unitat d'Atenció a l'Usuari: hsc-vic@hsc.chv.cat
  • Per correu postal a: Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. Rambla de l’Hospital, 52, Vic. CP 08500.

La sol·licitud sempre haurà d'anar acompanyada de la fotocòpia (impresa o com arxiu adjunt) del vostre DNI, passaport o document legal vàlid que us identifiqui.

La FHSC us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes. En cas de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control competent.

Canvis en matèria de Protecció de Dades

Qualsevol canvi a nivell de Protecció de Dades us serà comunicat a través d'aquesta pàgina i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa. La FHSC es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present informació a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.