Hospital Universitari de la Santa Creu

Hospital de dia

|Alt Imatge|

A l’Hospital Universitari de la Santa Creu comptem amb un Hospital de dia que ofereix tractaments ambulatoris a les persones que ho necessiten, ja sigui després d’haver-les donat d'alta d'un centre hospitalari o bé per evitar un ingrés prematur. Aquesta atenció sanitària es presta durant unes hores al dia, però sense necessitat d'haver d'ingressar.

On he d’anar?

L’Hospital de dia està ubicat a la planta baixa del centre i l’horari d'atenció és de 9:00 a 17:00 h.

Programes i tractaments

Els nostres professionals treballen de forma interdisciplinar i desenvolupen la seva activitat seguint programes terapèutics que fan front a problemes freqüents en persones amb malalties cròniques i/o en situació de crisi. Els programes són els següents:

  • Cures complexes d'infermeria: Orientat al tractament de tots els tipus de ferides complicades, com úlceres per pressió, úlceres vasculars i altres.
  • Prevenció de caigudes: Estudiem les causes de les caigudes i planifiquem una activitat física orientada a millorar l'equilibri i la marxa de la persona, per tal de prevenir-les.
  • Estimulació cognitiva: Activitats en grup o individuals dirigides a mantenir o millorar el funcionament cognitiu en general mitjançant programes estructurats d'estimulació. Exercicis de memòria, percepció, atenció, concentració, llenguatge, funcions executives (solució de problemes, planificació), pràxies, etc.
  • Malalties neurodegeneratives: Destinat a persones amb malalties neurodegeneratives o dany cerebral, que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic, així com seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori.
  • Rehabilitació física: Especialment orientat a la rehabilitació després de processos aguts o en el curs evolutiu de malalties cròniques. La seva finalitat és millorar o retardar l'evolució del procés i de la discapacitat, si existeix.
  • Avaluació i tractaments de malaltia: Destinat a persones amb malaltia crònica avançada que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic, així com seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori.