Convocatòries<< Altres convocatòries

PSICÒLEG/OGA (ASSIR i CSMA)

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Pública

 • Termini

  Inici: Divendres 23 de febrer de 2024
  Final: Dijous 7 de març de 2024

 • Estat:

  Adjudicada a Carolina Rincón Valenzuela

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu d'oferir possibilitats de desenvolupament professional i l'assumpció de noves funcions i responsabilitats com a estímul pel creixement i la millora, el Consorci Hospitalari de Vic obre una convocatòria externa per a la provisió d'un lloc de treball de PSICÒLEG/OGA (ASSIR i CSMA).

La Unitat de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic, Osona Salut Mental, obre una nova convocatòria de Psicòleg/Psicòloga que donarà assistència al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del CAP Vic Nord i al Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA).

Osona Salut Mental té com a objectiu consolidar i fer pionera l'Atenció Mental Integrada Social i Sanitària, dins d'un territori amb una llarga expertesa en desenvolupar projectes integrats dins l'àmbit de la Salut.

Requeriments

 • Diplomatura o Grau Universitari en Psicologia.
 • Títol d'especialista en Psicologia Clínica obtingut preferentment via P.I.R.

Es valorarà

 • Màster i/o Postgrau relacionats amb l'especialitat.
 • Títol de doctor/a o en procés.
 • Experiència passada i motivació actual en activitats de recerca, docència i innovació.
 • Coneixement de la llengua catalana.
 • Coneixement d'anglès parlat i escrit.

Perfil competencial

 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi.
 • Per les característiques de la convocatòria serà d'especial interès la motivació del/la candidat/a per projectes d'Atenció Integrada en Salut Mental, actualment en redefinició al territori.

Què t'oferim

 • Contractació indefinida a jornada completa i guàrdies.
 • Activitat assistencial en Salut Mental Comunitària en adults al CSMA que pot implicar Pla de Suport a la Primària.
 • Formar part dels projectes d'Atenció Integrada en salut mental dins del territori d'Osona (ex. Atenció a la Complexitat en Salut Mental i addiccions...)
 • Retribució
 • Col·laboració en la formació de PIR, d'acord a programa docent acreditat.
 • Accés a col·laboració docent amb la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic-UCC.
 • Possibilitats de col·laboració amb línies de recerca amb finançament públic i privat, sota l'auspici del Institut de recerca de la Catalunya Central (IRIS).
 • Accés a programes de formació continuada.
 • Possibilitat d'exercici professional en activitat no pública.

Reserva del 7% per persones amb discapacitat (art. 59 EBEP). Cal aportar la documentació acreditativa en el moment d'inscriure's (adjuntant un mateix document amb el CV i el certificat) o enviant el certificat de discapacitat al correu de seleccio(ELIMINAR)@chv.cat

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa,  podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, en virtut dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o interposar directament el corresponent recurs davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos a partir de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb les disposicions de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.


Compartir: