Convocatòries<< Altres convocatòries

METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

 • Entitat/empresa

  Consorci Hospitalari de Vic

 • Tipus de convocatòria

  Pública

 • Termini

  Inici: Divendres 19 de gener de 2024
  Final: Divendres 31 de maig de 2024

 • Estat:

  Oberta

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu d'oferir possibilitats de desenvolupament professional i l'assumpció de noves funcions i responsabilitats com a estímul pel creixement i la millora, el Consorci Hospitalari de Vic obre una convocatòria pública per a la provisió d'un lloc de treball de:

METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Requeriments

 • Llicenciatura/Grau en Medicina.
 • Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Màster i/o Postgrau relacionats amb l'especialitat.
 • Títol de doctor/a o en procés.
 • Participació en activitats de recerca, docència i innovació.
 • Coneixement de la llengua catalana.
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació.

Perfil competencial

 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi.

Què t'oferim

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en la formació de MIR, d'acord a programa docent acreditat.
 • Accés a col·laboració docent amb la Facultat de Medicina i la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic-UCC.
 • Possibilitats de col·laboració amb línies de recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa,  podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, en virtut dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o interposar directament el corresponent recurs davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos a partir de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb les disposicions de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.


Per participar en el procés de selecció, ompliu el formulari de sol·licitud de treball indicant en el camp 'Comentaris' la plaça a la que voleu optar.

* Els camps són obligatoris

Compartir: